Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง


จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์

สถานที่ทำงาน ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


รายละเอียดงาน

- ออกพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำทางด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
- มีหน้าที่ในการให้ความรู้ อบรมแนะนำการใช้เครื่องมือแก่ลูกค้า
- เดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวโมเลกุล, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาชีวเคมี, สาขาจุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้
- สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ 
- หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

อายุ (ปี) ไม่เกิน 45 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 1-2 ปี

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 35,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม 
- เงินตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- กีฬาสี
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง
- เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- Training ต่างประเทศ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ rachanikorn@ideaboy.co.th