Junior Level ระดับเริ่มต้น


บริษัทให้เช่าบริการ internet ในต่างประเทศ

สถานที่ทำงาน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

- นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์
- ดูแลลูกค้า (ทางบริษัทมีฐานลูกค้าเดิมให้อยู่แล้ว) พร้อมกับเปิดตลาดลูกค้าใหม่
- เพิ่มช่องทางการขาย และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
- ดูแลลูกค้าก่อน-หลังการขาย และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในทุกช่องทาง


คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือชาย
- ไม่จำกัดอายุ แต่มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มี Service Mind
- มีความพร้อมเรียนรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง
- มีกระตืมรือร้น มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความซื่อสัตย์
- มีทัศนคติในการทำงาน ด้านการขายที่ดี
- มีทักษะด้านการขาย การเจราจาและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความรับผิดชอบติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
- กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและเสนอสิ่งใหม่ๆ

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 5

สัญชาติ ไทย

เพศ ชายและหญิง

อายุ (ปี) ไม่จำกัดอายุ

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 1-2 ปี

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 18,000 - 20,000 บาท (ไม่รวม Commission)

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน ทำงาน 5 วัน ( 09:30 - 18:00 )

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงาน 1 ปี จะได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th